PROJEKTY - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY

 
12-06-2019

SŁUTW w Łańcucie otrzymał z budżetu Wojewody Podkarpackiego środki w wysokości 28 000 złotych 
na wspieranie programów z ustalonego obszaru Pomocy Społecznej, tj. na realizację programu 
z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2019 roku.
Dofinansowanie pozwoli realizować poniższe zadania z projektu pt. „Seniorspełnia swoje hobby”:
- gimnastyka korekcyjna na sali i w basenie - język angielski i niemiecki - warsztaty pisania ikon - sesja wyjazdowa dla aktywnych słuchaczy - IX Rajd Starszaków - zakup biletów do teatru i filharmonii.
Na realizację tych zadań w dniu 30 maja 2019 została zawarta umowa
między SŁUTW Łańcut a Wojewodą Podkarpackim.
                                                                                         Wiesława Toczyńska-Kucha

=====================================================
W miesiącach maj – wrzesień 2018 r. Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował zadanie publiczne 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizowanie zajęć kulturalnych i artystycznych promujących zdrowy styl życia „ Z kulturą i artyzmem w trzeci wiek”.
Z konkursu otrzymaliśmy 4 tysiące złotych, z których dotowaliśmy 50 biletów na koncert plenerowy
„Skrzypek na dachu” i wyjazd do Krakowa oraz Niepołomic. 
W dniu 16 września 2018 roku zwiedziliśmy Zamek Królewski w Niepołomicach, w którym były prezentowane wystawy „Sukiennice w Niepołomicach” i „Polskie drogi do wolności – Ojcowie Niepodległej”.
W Krakowie w Muzeum Narodowym zwiedziliśmy wystawę „Wyspiański” oraz „Dama z gronostajem”.
Zwiedzanie wystaw zostało poprzedzone pięknymi wykładami pani mgr Alicji Pelc o Niepołomicach
i pani mgr Zofii Cebulak o Stanisławie Wyspiańskim.
Po pobycie w Rabce w dniu 23 września 2018 roku, byliśmy w Krakowie Łagiewnikach 
w Sanktuarium Św. Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 
Uczestnictwo we Mszy Św. było dla nas duchowym przeżyciem.
Organizatorem naszego wyjazdu była pani Irena Chmiel, za co serdecznie jej dziękujemy.
Zdjęcia z pobytu w Krakowie wykonał pan Adam Kunysz.
                                                                                                 Maria Widera-ZielonkaREGULAMIN KONKURSU
O Polskę niepodległą 1914 - 1939
 
 
I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa   w konkursie
 „O Polskę niepodległą 1914-1939 ”, zwanym dalej „Konkursem”.
§ 2
Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie
i Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zwani dalej „Organizatorami”.
§ 3
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na oficjalnej stronie internetowej  zs2lancut.pl
 
II.            KONKURS
 
§ 4
 Głównym celem konkursu jest :
·       uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości,
·       kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej,
·       wzbudzenie zainteresowania historią,
·       umacnianie więzi międzypokoleniowej
·       ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny oraz kształtowanie szacunku wobec 
         dokonań bohaterów tamtych dni,
§ 5
 
Konkurs skierowany jest do uczniów ZS 2 w Łańcucie i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach projektu UTW  Rzeczpospolita wolnych ludzi.
§ 6
Tematyka konkursu obejmuje wiedzę:
·       Rola formacji zbrojnych w odzyskaniu niepodległości
·       Data, uczestnicy i decyzje traktatu wersalskiego ze szczególnym uwzględnieniem sprawy polskiej
·       Postacie: J. Piłsudski, J. Haller, I. Paderewski, W. Korfanty, J. Beck,  E. Kwiatkowski, W. Grabski, 
       W. Witos, G. Narutowicz, I. Mościcki – wkład w odbudowę państwa polskiego
·       Kształtowanie się granic II RP
·       Przemiany ustrojowe II RP – od małej konstytucji do konstytucji kwietniowej
·       Sytuacja gospodarcza i reformy II Rzeczpospolitej
·       Scena polityczne II RP
·       Sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna II RP
·       Wielonarodowościowy charakter II RP
·       Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej
 
§ 7
Potwierdzenie udziału w Konkursie należy dokonać u Organizatorów w terminie do 30.09.2018 r. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości. Zgłaszający swój udział w Konkursie zobowiązuje 
się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają do udziału w Konkursie.
                                                                                            § 8
Konkurs będzie rozgrywany w kategorii indywidualnej w formie testu. Test zawiera zadania otwarte, zamknięte oraz dopasowania. Zgłoszony uczestnik konkursu rozwiązuje test, jednocześnie zaznaczając na nim poprawne odpowiedzi.
Czas rozwiązania testu 60 min. O zwycięstwie zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
 
III.         KOMISJA KONKURSOWA
 
§ 9
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora działać będzie w składzie do 3 osób.
§ 10
Powołana Komisja zapozna się z pracami, dokona ich oceny zgodnie z przygotowanym kluczem i wyłoni laureatów.
 
IV.        NAGRODY W KONKURSIE
 
§ 11.
 Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. 
Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.


W ramach projektu „Świadomi włączeni w życie społeczne” realizowanego przez Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku        s e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y   n a
„ Piknik rodzinny”  dla dzieci i młodzieży oraz opiekunów- babć.
Piknik odbędzie się w Łańcucie w ogródku posesji przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 13
w dniu 2 czerwca b.r. Początek o godzinie 16.00
W programie pikniku przewidziane są gry i zabawy integracyjno-edukacyjne z naciskiem na problemy ekologiczne. Młodzi zwycięzcy konkursów otrzymają interesujące nagrody.
Serwowane też będą posiłki wg diety obejmującej produkty naturalne i w pełni ekologiczne.
                                                                                                    Z A R Z Ą D SŁUTW 
 

Działania w projekcie Świadomie włączeni w życie społeczne” 

dofinansowane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
                                 
            Termin realizacji :  1 luty  -  31 grudnia 2017 rok

1/ Wynagrodzenia dla wykładowców / 6 wykładów, i 6 seminariów

2/ Założenie indywidualnych kont w Zintegrowanej Informacji Pacjenta /przedstawiciel NFZ/                                                                                                             
3/ Warsztaty informatyczne w zakresie programów graficznych dla zaawansowanych
    i od października dla początkujących.                                                                                                                 
4/ Warsztaty i plener dla malarzy i fotografów od 22 do 26 sierpnia.                                                                            
5/ Wynagrodzenie dla akompaniatora i transport na przeglądy dla chóru.           

6/ Wynagrodzenie / częściowe/ dla instruktora pilates , gimnastyki w wodzie i samoobrony.                                                                                                                      
7/ Całość spartakiady.                                                                                                                           
8/ Grupa pomocy koleżeńskiej na spotkanie integracyjne dla najstarszych słuchaczy ŁUTW
    i zajęcia z pensjonariuszami DPS .                                                                                         
9/ Edukacyjna, pięciodniowa sesja wyjazdowa „Piastowskim Szlakiem”, 2-6.08 

10/ Dwudniowy rajd dla aktywnych. 

11/ Piknik . Impreza dla „Babci i Wnuków”, około 1 czerwca.

12/ Spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników na zakończenie projektu.
                                                                                        
Urządzenia: drukarka laserowa, kolorowa - laptop z oprogramowaniem
                   - materiały biurowe                                                         
Uwaga:  wszystkie zajęcia w tym projekcie, jak , min. koordynator , księgowa,
              dyrygent chóru, opiekunowie grup zainteresowań, organizatorzy wyjazdów,
              obsługa biura projektu, zakupy itd.  będą  wykonywana
                pro publico bono, czyli za darmo ! 
                Dla nich  będzie zorganizowany „Rajd dla aktywnych”.

„Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Nasz projekt  pt. "Wyśpiewać Radość , zatrzymać czas", złożony do Samorządu Miasta Łańcuta w ramach otwartego konkursu ofert,  uzyskał dofinansowanie
i będzie realizowany od 1 września do 31 grudnia 2015r .

Celem konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Łańcuta są > działania na 
rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.<

Uzyskane z dotacji środki, zgodnie z określonym celem, przeznaczymy na wsparcie rozwoju:

- grupy  wokalnej  " Cantabile "'oraz
- grupy fotograficznej.

Poszczególne działania będą podane do wiadomości Słuchaczy SŁUTW podczas
zebrania organizacyjnego  w nowym roku akademickim 2015/2016

Koordynatorkami projektu będą;
Aleksandra Brukało i Danuta Gotkowska, słuchaczki SŁUTW
                                                                                                        autorka projektu : Elżbieta Nowicka
”Senior w działaniu” projekt realizowany w 2014 roku współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego
  
Przebieg działań
   
Informacje o realizacji projektu zamieszczane były co kwartał na łamach
„ Biuletynu Miejskiego” wydawanego przez Burmistrza i Radę Miasta Łańcuta.
     
W sierpniu 2014 zorganizowano sesję wyjazdową do Młodzawy Małej. Wykład , którego wysłuchali uczestnicy poświęcony 
był pracy w ogrodach, na działce i w ogródkach przy domach wielorodzinnych, jako pasjonująca możliwość poznania tajemnic przyrody,
a także jako zbiór informacji i wskazówek dotyczących dbania o zdrowie oraz możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu 
i korzystania z darów przyrody. Sesja ta połączona była ze zwiedzaniem „Ogrodu na Rozstajach”. Uczestnicy zobaczyli jak można urządzić ogród i jak go zagospodarować aby był pożyteczny i stanowił piękno i wytchnienie.
    
Na początku miesiąca października odbył się plener malarski w Hadlach Szklarskich na terenie Gminy Jawornik Polski. Pod okiem instruktora, artysty plastyka, grupa doskonaliła swoje umiejętności malarskie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zaowocowały pięknymi pejzażami, które mogli obejrzeć mieszkańcy Podkarpacia na wystawie poplenerowej zorganizowanej w listopadzie 
w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
   
Od początku roku akademickiego uruchomiono warsztaty komputerowe dla grupy osób, które zgłosiły chęć do nabycia umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem. Zajęcia odbywały się w nowo otwartej pracowni komputerowej w MDK w Łańcucie .
   
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z powodzeniem od kilku lat . Uczestniczy w nich grupa osób średnio-zaawansowanych, która nabywa umiejętności posługiwania się tym językiem. Lektorat z języka angielskiego prowadzi nauczyciel anglista
w sali udostępnionej przez MDK w Łańcucie.
     
Warsztaty plastyczne prowadzone przez artystę plastyka w sali MDK w Łańcucie udoskonaliły grupę około 20 osób w malarstwie
i rysunku.. Oprócz tego uczestnicy warsztatów zaspokoili swoje potrzeby twórcze.
 
W okresie pięknej bieszczadzkiej jesieni zorganizowano imprezę o charakterze sportowo-integracyjnym „Rajd Starszaków”, w którym wzięła udział grupa 30osób z naszego UTW.
Wytypowane trasy, pod okiem przewodników, zachęciły naszych słuchaczy do aktywności ruchowej oraz czynnego spędzenia wolnego czasu. Zakończenie Rajdu miało charakter integracyjny oraz mocny akcent aktywizujący i poznawczy.
     
UTW w Łańcucie zabezpiecza dla swoich słuchaczy zajęcia zakresu aktywizacji ruchowej.
Jest to gimnastyka korekcyjna na sali i w wodzie prowadzona przez dyplomowanych fizjoterapeutów w obiektach udostępnionych
przez MOSiR w Łańcucie.
Dwie grupy raz w tygodniu na basenie poprawiają swoją postawę, kondycję fizyczną, walczą z otyłością , schorzeniami i dolegliwościami chorobowymi .
   
W jesieni zorganizowano sesję wyjazdową do Instytutu Sadownictwa w Albigowej. Wykład Dyrektora zakładu poświęcony był działaniom w sadzie i ogrodach przydomowych i dotyczył przede wszystkim drzew owocowych i krzewów.
Praca na działce i w ogrodach jest domeną wielu emerytów, dlatego na dalszą część związaną z pracami wiosennymi umówiliśmy 
się na wiosnę.
   
Nasi słuchacze chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu. Udział w spektaklu teatralnym i muzycznym pozwolił naszym słuchaczom na swobodne, własne poszukiwanie i niezależny sposób myślenia i odbierania świata.

Zorganizowanie w listopadzie Gry Miejskiej o profilu historycznym na terenie Łańcuta poprawiło wizerunek osób starszych w oczach społeczeństwa i pozwoliło na szersze włączenie się w życie społeczne oraz na integrację międzypokoleniową, gdyż w imprezie tej uczestniczyła młodzież szkolna. Zakończenie gry połączone z ogłoszeniem wyników i przyznaniem drobnych nagród odbyło
się w Maneżu przy kawie i herbacie.

Rezultatem działań w całym projekcie „ Senior w działaniu ” jest wzrost aktywności, poprawa kondycji fizycznej, psychicznej,
poprawa wad postawy, poznanie nowych atrakcyjnych form aktywności oraz realizacja aspiracji,
których wcześniej nie można było zaspokoić.
   
Osoby uczestniczące w warsztatach informatycznych nabyły podstawowych umiejętności w posługiwaniu się komputerem, 
a nauka języka obcego dała możliwość nie tylko poprawy sprawności umysłu ale również pewność i swobodę 
w poruszaniu się poza granicami Polski.
  
Plener malarski poprawił warsztat plastyczny i estetyczny grupy malarzy oraz zaowocował powstaniem około 24 prac, które pozwoliły na zorganizowanie wystawy poplenerowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Zauważono, że aktywność słuchaczy ŁUTW zwiększyła się znacznie, coraz chętniej biorą udział w pracach organizowanych przez UTW jako wolontariusze oraz uczestniczą aktywnie w życiu społecznym.

W bieżącym roku akademickim 2014/2015 liczba słuchaczy ŁUTW zwiększyła się o około 40 osób.

                                                                                                                           zredagowała   Wiesława Toczyńska-Kucha                    
 

Już po raz trzeci nasza oferta złożona w otwartym , ogólnopolskim konkursie uzyskała dofinansowanie 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020.Jest to kolejny, duży zastrzyk wydatnie wspierający naszą działalność.

Projekt pt
"OSWOIĆ TRZECIĄ MŁODOŚĆ"
, realizujemy od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku
Budżet projektu wynosi ogółem      107.671 zł
z tego dofinansowanie                    85.840 zł
własne środki finansowe                    2.691 zł
wartość społecznej pracy członków   19.140 zł
Autorką i koordynatorką projektu jest
Elżbieta Nowicka
Działania objęte projektem to chronologicznie:

I.  Wykłady audytoryjne -  o charakterze otwartym z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

II.  Trzecia Spartakiada sportowa - dla wszystkich podkarpackich UTW.

III. Edukacyjna sesja wyjazdowa - z cyklu "Skarby polskiej architektury"

IV. Dwudniowy Rajd pieszy - dla członków szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz naszego Uniwersytetu.

V. Trzydniowy plener i warsztaty malarskie w Krasiczynie - dla grup malarskich  UTW z  Łańcuta ,Krosna, Rzeszowa i Tarnobrzega.

VI.Trzydniowy plener fotograficzny w Szczawnicy - dla naszej grupy fotograficznej i 10 osób
                                                                                           z FotoKlubu przy  Miejskim  Domu Kultury w Łańcucie.
VII. Warsztaty z zakresu : informatyki, języka angielskiego, fotografii, wokalistyki, choreoterapii i samoobrony.

VIII. Spotkanie integracyjne.
                                                                                                                                                              Elżbieta Nowicka
 

 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego