STATUT - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

STATUT

 
STATUT STOWARZYSZENIA
ŁAŃCUCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 
ROZDZIAŁ I
 
§1
 
 
1.      Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada osobowość prawną, jest
         Organizacją apolityczną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej
         porządku prawnego.
2.      Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku może używać skrótu nazwy : ŁUTW.
§2
 
1.      Terenem działania ŁUTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
         a dla realizacji swoich celów może działać poza granicami Polski.
2.      Siedzibą ŁUTW jest Miasto Łańcut.
3.      Czas trwania ŁUTW jest nieograniczony.
§3
 
1.      ŁUTW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub
         bezpośrednio realizujących cele statutowe ŁUTW.
2.      O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa ust.1, decyduje Walne
         Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział
         w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§4
 
1.      ŁUTW może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2.      ŁUTW ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd ŁUTW.
§5
  
    ŁUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
    Do prowadzenia swoich spraw ŁUTW może zatrudniać pracowników.
 
     §6
 
     ŁUTW może prowadzić działalność gospodarczą z wyłącznym prawem przekazywania
     dochodów na cele statutowe.
 
      §7
      ŁUTW współpracuje z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, w szczególności 
      z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz międzynarodową 
      federacją, a także środowiskiem akademickim, jednostkami samorządu terytorialnego
      oraz innymi podmiotami mogącymi współdziałać w realizacji celów ŁUTW.
 
 
ROZDZIAŁ II
§8
 
Celem ŁUTW jest :
1.    stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
2.    prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, 
       twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych,
3.    inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, 
       w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
4.    angażowanie członków w aktywności na rzecz otaczającego środowiska,
5.    ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak : służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne i inne,
6.    podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych 
       między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
7.    promocja i organizacja wolontariatu,
8.    podejmowanie społecznych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
9.    szerzenie przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami,
10.  upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji osób starszych.
 
§9
 
 ŁUTW realizuje swoje cele w szczególności poprzez :
1.      prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, 
         seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, spotkań, konferencji, prelekcji, konkursów, wystaw, 
         koncertów i innych zajęć,
2.      prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, 
         organizowanie wycieczek turystycznych i  krajoznawczych,
3.      przekazywanie przez członków ŁUTW nabytych doświadczeń życiowych
         i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebujących wsparcia,
4.      współpracę z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich międzynarodową federacją,
         ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi,
         jednostkami samorządu terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu
         i sektorem gospodarczym, a także osobami o uznanym autorytecie,
5.      prowadzenie działalności wydawniczej,
6.      prowadzenie działalności badawczej,
7.      prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,
8.      tworzenie grup samopomocowych,
9.      występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji,
10.   kwestowanie na rzecz organizacji, instytucji lub jednostek pożytku publicznego oraz innych wymagających
        wsparcia jednostek administracji publicznej,
11.   zbiórki publiczne w postaci „cegiełek”,
12.   nawiązywanie współpracy i kontaktów międzynarodowych z krajami Unii Europejskiej i bloku wschodniego,
13.   inne działania realizujące cele statutowe.
 
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§10
Członkami ŁUTW są :
1.      członkowie zwyczajni,
2.      członkowie wspierający.
3.      Członkowie honorowi.

Członkami ŁUTW mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym ŁUTW.

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
         i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe ŁUTW i wyraża gotowość aktywnego działania
         na rzecz ich realizacji, każda osoba starsza mająca ukończoną szkołę średnią, która złoży pisemną deklarację
         wg wzoru określonego przez Zarząd ŁUTW i wniesie składkę członkowską.
2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która realizuje cele statutowe ŁUTW
         i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 
         Osoba prawna działa w ŁUTW poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, 
         posiadającą pełną zdolność do czynności fizycznych i nie pozbawiona praw publicznych.
3.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
         w rozwój idei ŁUTW lub w realizację jego celów statutowych.
4.      Godność członka honorowego ŁUTW nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, 
         za zgodą osoby zainteresowanej.
 
                                                                                     §11
   
   Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo :
1.      czynnego i biernego wyboru do organów ŁUTW,
2.      zapoznania się z programami działania ŁUTW,
3.      zgłaszania wniosków dotyczących działalności ŁUTW,
4.      organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, 
         klubowej zgodnie z celami ŁUTW i potrzebami członków,
5.      korzystania z pomieszczeń ŁUTW, sprzętu i środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem,
6.      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z ŁUTW.
                                                                                       §12
 
  Członkowie wspierający  i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo :
1.      korzystania z pomocy i urządzeń ŁUTW po uzgodnieniu z Zarządem,
2.      zgłaszania wniosków dotyczących działalności ŁUTW.
                                                                  
                                                                   §13
Członkowie zwyczajni  ŁUTW są zobowiązani :
1.      aktywnie uczestniczyć w realizacji celów ŁUTW,
2.      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ŁUTW,
3.      regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.
§14
1.      Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1)      dobrowolne wystąpienie z ŁUTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,
2)      wskutek śmierci członka
2.      Pozbawia się członkostwa zwyczajnego decyzją Zarządu :
1)      z powodu nie płacenia składek przez okres jednego semestru,
2)      z innych przyczyn.
§15
 
Członkostwo wspierające wygasa przez :
1.      zaprzestanie działalności wspierającej,
2.      utratę osobowości prawnej,
3.      wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.
 
ROZDZIAŁ IV
Władze ŁUTW
 
§16
 
1.      Władzami ŁUTW są :
a)      Walne Zebranie Członków,
b)      Zarząd,
c)       Komisja Rewizyjna.
2.      Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
3.      Członkowie wybrani do władz ŁUTW mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
4.      Wybór wszystkich organów ŁUTW odbywa się w głosowaniu jawnym.
5.      Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz ŁUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

§17
 
Najwyższym organem ŁUTW jest Ogólne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
1.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków ŁUTW jest zwoływane przez Zarząd co najmniej
         jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawczo lub sprawozdawczo-wyborcze.
2.     O porządku i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków 
        co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
        i informację w programie zajęć, podając jego termin i miejsce obrad.
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
1)      z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków ŁUTW.
4.      Zarząd zobowiązany jest  zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca
         od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
5.      O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 
         na 7 dni przed jego zwołaniem.
 
§18
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1.      proponowanie i uchwalanie kierunków działalności ŁUTW,
2.      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.      zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.      podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
5.      udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6.      w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej ŁUTW 
         przed upływem kadencji Walnemu Zebraniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego,
7.      podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,
8.      podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
9.      uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
10.    uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków.
11.    uchwalanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
12.    uchwalanie zmian w Statucie,
13.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania ŁUTW.
 
§19
 
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą :
1.      z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie ŁUTW,
2.      z głosem doradczym osoby zaproszone.
 
§20
 
1.     Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę  obecnych na zebraniu członków.
2.     Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
3.     Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania ŁUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych 
        na Walnym Zebraniu Członków.
4.     Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.
 
§21
 
1.      Zarząd ŁUTW wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
2.      W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 15 osób, nie mniej niż 5 osób.
3.      Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie : kanclerza, wicekanclerza, sekretarza, skarbnika i członków.
4.      W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu ŁUTW przed upływem kadencji,
         Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych.
5.      Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
6.      Do reprezentowania ŁUTW, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów 
         w obrocie prawnym oraz zobowiązań majątkowych ŁUTW wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu :
1)      kanclerza lub wicekanclerza – oraz
2)      skarbnika.
7.      Do podpisywania innych, nie wymienionych w punkcie 1) pism i dokumentów wymagany jest podpis 
         jednego członka Zarządu : kanclerza lub wicekanclerza.
8.      Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
         ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§22
 
Do zakresu działania Zarządu ŁUTW należy :
1.      realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.      ustalanie planów działalności i budżetu ŁUTW oraz sporządzania sprawozdań z ich wykonania
         w celu przedłożenia na Walnym Zebraniu Członków,
3.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4.      rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu,
         regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności ŁUTW,
5.      decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, 
         klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
6.      powoływanie biura ŁUTW i ustalanie zakresu jego działalności,
7.      podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających ŁUTW oraz o wygaśnięciu członkowstwa,
8.      podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
9.      zarządzanie majątkiem ŁUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych 
         oraz dysponowanie funduszami ŁUTW,
10.    uchwalanie regulaminów wewnętrznych ŁUTW,
11.    powoływanie Rady Programowej.
  
§23
 
1.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
3.      Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je kanclerz lub wicekanclerz i sekretarz Zarządu.
 
§24
 
1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ŁUTW.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
         w trybie jawnym wybierają, spośród siebie przewodniczącego, sekretarza, członka.
3.      Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz ŁUTW.
4.      Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, 
         we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
         z członkami Zarządu ŁUTW.
5.      Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
         umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§25
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1.     kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej 
        oraz zgodności z obowiązującymi ŁUTW przepisami, opłacania składek
2.     Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków,
3.     Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
        i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4.     przeprowadzenie  innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków.
 
§26
 
1.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ V
Majątek Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 
§27
 
1.      Majątek ŁUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.      Źródłami  majątku ŁUTW są :
a)      wpisowe i składki członkowskie,
b)      dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
c)       darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
d)      dotacje i subwencje  oraz granty krajowe i zagraniczne, kontrakty, środki
         z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
e)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
         w użytkowaniu ŁUTW,
f)       wpływy z działalności statutowej ŁUTW, dochody z majątku ŁUTW, dochody
         z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
3.      Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4.      Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane 
         na koncie  ŁUTW albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
5.      Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby ŁUTW, 
         a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto ŁUTW.
 
§28
 
1.      Składki członkowskie winny być wpłacane :
1)      za pierwszy semestr do końca października,
2)      za drugi semestr do końca lutego.
2.      Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka.
 
§29
 
1.      Gospodarkę finansową ŁUTW prowadzi się wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
2.      Zabrania się :
a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ŁUTW w stosunku do jego członków, 
         członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, 
         we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
         pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu 
         przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)      przekazywania majątku ŁUTW na rzecz jego członków, członków i organów lub pracowników 
        oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
        że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ŁUTW,
c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków ŁUTW, członków organów lub pracowników ŁUTW
        oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, 
        że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ŁUTW,
d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
        w których uczestniczą członkowie ŁUTW, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.
 
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie ŁUTW
 
§30
 
1.      Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2.      Rozwiązanie ŁUTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3.      W przypadku rozwiązania ŁUTW Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku
         i powołaniu Likwidatora, który prowadzi likwidację ŁUTW.
4.      Majątek rozwiązanego stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.
5.      Koszty likwidacji pokrywa  się z majątku ŁUTW.
 
 
ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe
 
§31
 
Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków ŁUTW 
z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
 
 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego