STRONA GŁÓWNA - LANCUT UTW

Idź do spisu treści

Menu główne:

STRONA GŁÓWNA

 
 
Cele i zadania Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Celem Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ŁUTW ) jest:
* P
rowadzenie działalności edukacyjnej , kulturalnej, twórczej,
  
wydawniczej i turystyczno – krajoznawczej.
*
Propagowanie i inicjowanie rożnych form aktywności fizycznej i psychicznej
  d
ostosowanej do wieku, możliwości i oczekiwań  uczestników.
*
Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia,
  
praw i obowiązków obywateli, inicjowanie aktywności intelektualnej
 
i twórczej seniorów.
*
Stwarzanie możliwości nawiązywania  kontaktów osobistych i zacieśniania więzi
  
przyjaźni w atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania, zrozumienia i życzliwości.
*
atwianie kontaktow z instytucjami takimi jak: służba zdrowia,
  
ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kultury itp.
*
Zacieśnianie więzi międzypokoleniowych.
*
Tworzenie pozytywnego wizerunku osób w „trzecim wieku”,
  
budowanie przekonania że jesteśmy potrzebni sobie i innym
  
członkom społeczności.
*
Otwarcie na kontakty i współpracę z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku
  
oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Cele realizujemy poprzez:


 Działalność edukacyjną w postaci :
- wykładów,
- seminariów,
- lektoratów z języka obcego,
- odczytów,
- konferencji,
- wystaw, spotkań integracyjnych,
- warsztatów komputerowych,
- warsztatów plastycznych,
- warsztatów fotograficznych,
- wyjazdów plenerowych,
- warsztatów rękodzieła artystycznego,
- warsztatów żywego słowa,
- warsztatów wokalnych,
- spotkań poświęconych literaturze i poezji.
- wyjazdy do firharmonii, teatrów i kina.


Ponadto prowadzone są zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
spotkania integracyjne, w tym międzypokoleniowe
.

ŁUTW podejmuje się również dla swoich słuchaczy udzielania porad prawnych,
oraz prowadzenia ogólnodostępnej  działalności wydawniczej.  
O działalności kulturalnej  Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w ostatnich latach.

ŁUTW przywiązuje dużą wagę i dbałość  o możliwie pełne uczestnictwo
             swoich słuchaczy w życiu kulturalnym.
Formy działania są różne:
1) Wykłady, seminaria  i sesje wyjazdowe.
     W każdym roku akademickim organizowanych jest 34 wykładów,
      które prowadzą wykładowcy i naukowcy zapraszani z całej Polski,
      a czasem z zagranicy. Część wykładów ma charakter otwarty.
      Na przykład wykład  "Miejsce kultury polskiej w kulturze europejskiej”
      wygłosił prof. Aleksander Wilkoń (Sorbona),
      wykład "Rola rodu Potockich w postaniu i rozwoju szkoły
      oo. Bazylianów na przełomie XVIII i XIX wieku”
      wygłosił  dr hab. Igor Krywoszeja  z Humania.
      Miały też miejsce seminaria i wykłady związane z historią miasta i historią narodu.
      W maju 2013r miała miejsce  sesja  wyjazdowa z cyklu
      "Perły architektury polskiej" do Krakowa i Jury Krakowsko-Częstochowskiej
      połączona ze zwiedzaniem zabytkowych budowli , muzeów i wystaw sztuki.  
      Ścisła  współpraca ŁUTW  z Muzeum-Zamkiem w Łańcucie owocuje tym,
      ze przez cały rok 2013 słuchacze ŁUTW uczestniczyli  w seminarium muzealnym,
      które prowadzili pracownicy Muzeum.
2) Działalność artystyczna.
      W latach 2012/2013  realizowano w ŁUTW projekt
     "Powołanie pracowni plastycznej w Łańcucie" finansowany z programu
      "Działaj lokalnie" PAFW . Z warsztatów plastycznych korzystały wówczas
       wszystkie grupy wiekowe mieszkańców miasta ;
       od przedszkolaków po słuchaczy ŁUTW.
       Zwieńczeniem projektu były wystawy rysunku i malarstwa.  
       Wykorzystując środki finansowe z programów rządowych  ASOS
       organizowane były w 2012 i 2013 roku warsztaty wokalne, plastyczne
       i fotograficzne, ponadto wiosenne i jesienne plenery dla grupy fotografii artystycznej
       i dla grupy malarskiej połączone ze zwiedzaniem Pienin, Bieszczad
       oraz  zabytków Małopolski i Podkarpacia.
       Poplenerowe wystawy malarstwa i fotografii cieszyły sie dużym uznaniem
       mieszkańców miasta i okolic. W listopadzie wystawiano obrazy i fotogramy
       w Łańcuckiej Filii Biblioteki Pedagogicznej ,
       w grudniu 2013 i styczniu 2014 wystawiały  swe prace w MDK  Łańcut
       grupy rękodzieła artystycznego, fotograficzna  i malarska.
       Chór  uświetniał swoimi występami  wiele uroczystych spotkań ŁUTW
       oraz koncertował  brał udział w imprezach  firmowanych przez miasto
       i parafię rzymsko-katolicką .
3) Działalność wydawnicza.
       W miarę posiadanych środków ŁUTW wydaje swój biuletyn.
       Do tej pory ukazały się numery od 1 do 5 tego biuletynu.
       Redakcją Biuletynu  Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
       kierowała  Teresa Fabiańska-Żurawska.
       Książki:
       Zbór wspomnień  "Okupowana młodość" , oraz "Spełniona jesień życia"
       wydano w nakładzie po 350 egzemplarzy. „Spełniona jesień życia”
       jest antologią prac literackich słuchaczy
       Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4) Przeciwdziałanie wykluczeniu z życia społecznego i kulturalnego   realizowane jest
       poprzez naukę języków obcych, naukę obsługi komputera,
       organizowanie licznych wyjazdów do teatru i filharmonii,
       a także organizowanie zbiorowych wyjść do kina na znaczące
       w kulturze rodzimej i światowej filmy.

    Podsumowując  można stwierdzić, że ŁUTW jest ośrodkiem kulturalnym  miasta,
    ważnym szczególnie dla dojrzałej części jego mieszkańców.
                                                                                                                        Janina Haładyj-Różak


Powołanie Porozumienia Podkarpackich UTW
 
W dniu 29 października 2014 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele
wszystkich 17 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Podkarpackiego na konferencji
pt. „Wspólny głos Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.
Organizatorami  konferencji był Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół UTW.
Na zorganizowanie konferencji pozyskano grant z konkursu Funduszu Inicjatyw Lokalnych – Akademia Aktywnych Obywateli
– Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. 

Głównym celem konferencji było utworzenie Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku (PPUTW)
służące  integracji oraz konsolidacji uniwersytetów trzeciego wieku z terenu Województwa Podkarpackiego
W czasie  konferencji prowadzone były warsztaty w dwóch grupach: Ludzie w organizacjach – aktywni liderzy, Rady Seniora
– wybrane zagadnienia praktyczne, Nie bój sie dziennikarza.
Z ramienia Łańcuckiego  UTW w Konferencji wzięli udział: Elżbieta Nowicka i Janina Haladyj-Różak.

W trakcie obrad przyjęto regulamin PPUTW, wybrano zarząd, wypracowano wnioski do strategicznych działań 
oraz deklarację końcową konferencji. 

Program PPUTW  na najbliższy okres zakłada wzajemną pomoc w działalności statutowej UTW, a w szczególności. :
- utworzenie wspólnej bazy teleadresowej UTW  Podkarpacia,
- stworzenie wspólnej bazy wykładowców,
- powołanie zespołu przygotowującego  projekty do ogłaszanych konkursów grantowych. 

PPUTW nie posiada osobowości prawnej, a jego siedzibą jest miasto Rzeszów. Obsługę administracyjną PPUTW  pełni  sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim.  Zarząd wybrany na dwuletnią kadencję składa się z 5 przedstawicieli członków PPUTW.
 
Zebrani przedstawiciele UTW z Podkarpacia wybrali Zarząd PPUTW w składzie:
Danuta Kamieniecka-Przywara – Prezes Zarządu,  (UTW Rzeszów)
Stanisław Roman – Wiceprezes  Zarządu  (UTW Krosno),
Elżbieta Nowicka – Członek Zarządu  (UTW Łańcut),
Krystyna Prętka  -  Członek Zarządu (UTW Stalowa Wola)  
Feliks Czop - Czlonek  Zarządu (UTW Mielec).
 
Janina Haładyj-Różak.
 

                        Patronat naukowy nad  
          
Łańcuckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
                                 sprawuje
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego